Sundhed & Sygdom

Baggrund for sundhedsarbejdet I Myndeklubben
I 2009 gennemførte Myndeklubben (MK) en sundhedsundersøgelse hos alle ejere og opdrættere af Myndeklubbens racer. Arbejdet blev opstartet på baggrund af et ønske fra Dansk Kennel Klub (DKK)til samtlige specialklubber, om at få et overblik over de lidelser hhv. overtypninger der var kendte i specialklubberne. Ønsket fra DKK var en oplistning pr. race i forhold til Svensk Kennel Klubs ”RAS” (Rasespecifikke AvlsStrategier), så der kunne skabes et overblik for hver enkelt races afvigelser i forhold hertil.

Myndeklubbens bestyrelse valgte på den baggrund at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse med afsæt i de svenske RAS. Undersøgelsen blev udsendt til de 215 hundeejere (svarende til alle medlemmer i Myndeklubben, dog fik familiemedlemmer ikke særskilte spørgeskemaer).

Svarprocenten blev på hele 60,5 som bestyrelsen vurderede som repræsentativt. I alt blev modtaget 130 besvarelser omfattende alle de mynder, som den enkelte ejede eller havde ejet.

Besvarelser der angav lidelser og/eller overtypninger flugtede i meget høj grad de svenske RAS, dog med en tendens til forholdsmæssigt mindre udbredelse af lidelser hos de danske mynderacer.

Myndeklubbens strategi for sundhedsarbejdet
Bestyrelsen ønsker, at racerne i Myndeklubben er så sunde som mulige. Bestyrelsen ønsker endvidere at arbejdet med sundhed i Myndeklubben fremadrettet foregår på det bredest mulige faglige grundlag, og at sundhedsarbejdet samt eventuelle midler målrettes reelle udfordringer for den enkelte race.

På baggrund af resultaterne fra den gennemførte sundhedsundersøgelse i 2009, beslutter bestyrelsen i foråret 2010, at det fremadrettede sundhedsarbejde i Myndeklubben skal ske med afsæt i SKK’s RAS for de enkelte racer, da grundlaget for udarbejdelsen af RAS, sker på baggrund af en betydelig større population end vi i Myndeklubben vil kunne generere samt at RAS bliver vedligeholdt og tilrettet med jævne mellemrum. I bestyrelsen er opfattelsen ligeledes, at mynderacerne sundhedstilstand i Danmark er fuldt ud sammenlignelige med de svenske mynders sundhedstilstand. Det vil endvidere være naturligt, at Myndeklubben følger de anbefalinger til indsatser, der er beskrevet i RAS for den enkelte race.

I 2010 indfører Myndeklubben raceambassadører. Raceambassadøren for den enkelte race har den koordinerende og samlende opgave på alle forhold for racen, og dermed er raceambassadøren også den der koordinerer henholdsvis tager initiativ overfor bestyrelsen i forhold til ønsker om ændringer eller udvidelser i sundhedsarbejdet for den enkelte race.

Bestyrelsen vil gerne understrege, at opdrættere og ejere af den enkelte race naturligvis kan lade egne hunde undersøge/scanne for lidelser, den enkelte ønsker at undgå i avlen på racen.

SUNDHEDSMATERIALE AGRIA

Med baggrund i samarbejdet mellem DKK og AGRIA modtager Myndeklubben forsikrings-updates på de af klubbens racer, som AGRIA udarbejder disse på.

De nyeste updates for perioden 2011-2016 finder du her her...
(omfatter racerne Afghansk Mynde, Borzoi, Greyhound, Hjortehund, Irsk Ulvehund, Italiensk Mynde, Saluki og Whippet)

Updates for perioden 2006-2011 finder du her...
(omfatter racerne Greyhound, Italiensk Mynde, Irsk Ulvehund, Hjortehund og Whippet)

Racespecifikke Avls Strategier
RAS for de enkelte racer finder du link til på den enkelte racebeskrivelse her på Myndeklubben.dk

Raceambassadøren
Myndeklubbens raceambassadører finder du her