Vedtægter


Foto: Hanne Lehmann

Navn og hjemsted
§ 1.

Klubbens navn er Myndeklubben. Klubben er stiftet den 19. Maj 1971.
Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.
Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub. DKKs love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af § 6, stk. 2, i DKKs love oprettede overenskomst.

Organisation
§ 2.

Klubben er organiseret således:
a) § 18 Urafstemning
b) §§ 11-14 Generalforsamling
c) §§ 7-9 Bestyrelse
d) § 5 Medlemmer

Klubbens formål
§ 3.

Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKKs formål og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til Myndeklubbens racer og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til FCI-standarden, herunder sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.
Stk 2. Klubben skal udbrede kendskabet til racerne bl.a. ved at udgive et medlemsblad.

Avlsarbejde
§ 4.

Myndeklubben er DKKs sagkyndige inden for avlsarbejdet vedrørende Myndeklubbens racer.
Stk. 2. Klubben er berettiget til efter aftale med DKK at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens racer.
Stk. 3. Avlsforbud og -restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKKs sundhedsudvalg, inden de iværksættes.

Medlemskab
§ 5.

Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK.
Stk. 2. DKKs formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De har på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder.
Stk. 3. Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance.
Stk. 4. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.
Stk .5. Medlemskab ophører ved udmeldelse, der kan ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned.
Stk. 6. Er kontingent ikke indbetalt senest den 1. i måneden efter opkrævningens seneste betalingsdato, slettes vedkommende uden varsel som medlem. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed.

Kontingent
§ 6.

Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent.
Stk. 2. Kontingentet betales forud for et år ad gangen (12 måneder frem) og opkræves i måneden før den rettidige betalingsdato. Kontingentet skal være betalt rettidigt ifølge opkrævningen for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling.
Stk. 3. For hvert ekstra familiemedlem med samme bopæl betales familiekontingent. Ved indmeldelse i klubben gælder medlemskabet fra den 1. i samme måned som indmeldelsen. Familiemedlemmers medlemskab følger samme periode som det personlige medlemskab i husstanden.
Stk. 4. æresmedlemmer er kontingentfrie.

Bestyrelsens sammensætning
§ 7.

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af DKK. Stk. 2. Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5, stk. 3, og § 6, stk. 2, der er fyldt 18 år.

Valg til bestyrelsen
§ 8.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen.
Stk. 2. I ulige år vælges der 3 medlemmer til bestyrelsen, og i lige år 2 medlemmer til bestyrelsen. Hvert år vælges der 2 suppleanter. Hvert år vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Valget sker ved skriftlig urafstemning før den ordinære generalforsamling. Valget afgøres ved simpelt, relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. De til bestyrelsen foreslåede kandidater, der ikke opnår valg, indtræder efter stemmetal som henholdsvis 1. og 2. suppleant.
Stk. 4. En suppleant, der indtræder i bestyrelsen i stedet for et afgået bestyrelsesmedlem, indtræder i bestyrelsesmedlemmets valgturnus.
Stk. 5. I tilfælde af, at bestyrelsen bliver undertallig efter, at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk. 6. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 5 uger før generalforsamlingen. Forslag skal være stillet af mindst 3 medlemmer, hvis navne kan offentliggøres i forbindelse med udsendelse af stemmesedler.
Stk. 7. Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter, skal valget ske ved supplerende valg på klubbens ordinære generalforsamling.
Stk. 8. Stemmesedler udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5, stk. 3, og § 6, stk. 2, senest 28 dage før generalforsamlingen. De kan afleveres personligt på generalforsamlingen eller sendes til det bestyrelsesmedlem der fremgår af indkaldelsen. Ved fremsendelse skal stemmesedlen være bestyrelsesmedlemmet i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen. Afstemningen kan foretages digitalt/online ved et system, der er opereret af uvildig tredjepart.
Stk. 9. Ved afstemning med stemmesedler åbnes og optælles disse på generalforsamlingen af de på generalforsamlingen valgte stemmetællere. Ved digital afstemning åbnes kuverten med resultatet og offentliggøres af de på generalforsamlingen valgte stemmetællere.

Bestyrelsens arbejde
§ 9.

Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Omkonstituering kan finde sted.
stk. 3. Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning.
Stk. 4. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Stk. 5. Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.
Stk. 6. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt.
Stk. 7. Der tages referat af bestyrelsesmøder. Referatet godkendes via mail af deltagerne, og et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres i næstfølgende nummer af klubbens medlemsblad eller på anden måde. Som dokumentation for godkendelse af referater gemmes godkendelser hos referenten.
Stk. 8. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer til behandling af ethvert anliggende.
Stk. 9. Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, som dokumenterbart er afholdt i klubbens tjeneste.
Stk. 10. Klubbens repræsentanter til DKKs repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlemmer af DKK.

Regnskab
§ 10.

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, forelægges revisorerne senest 14 dage før ordinær generalforsamlings afholdelse.

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling
§ 11.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 30. april. Generalforsamlingen afholdes skiftevis i Jylland, på Sjælland og på Fyn.
Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder skriftligt til denne med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg.
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 5 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag offentliggøres på klubbens medier senest 10 dage før generalforsamlingen. Materialet kan bestilles ved formanden eller sekretæren senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 5 uger før generalforsamlingen jf. § 8, stk. 6.
Stk. 5. Senest 10 dage før generalforsamlingen offentliggøres på klubbens medier følgende til medlemmerne:
Det reviderede regnskab
Evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning
Bestyrelsens beretning.
Anvisning til elektronisk stemmeseddel/afstemningsmetode
Stk. 6. Såfremt fysiske stemmesedler anvendes skal disse udsendes senest 28 dage før generalforsamling sammen med kandidatpræsentation og instruks for afstemning

Dagsorden for den ordinære generalforsamling
§ 12.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmetællere. Antallet afgøres af dirigenten.
4. Godkendelse af bestyrelsens beretning
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder evt. fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
9. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
10. Eventuelt.

Afstemning på generalforsamling
§ 13.

Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt, relativt stemmeflertal, jf. dog stk. 2, samt §§ 18-19. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.
Stk. 2. Lovændringer kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. Lovændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK.
Stk. 3. Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert stemmeberettigede medlem kan medbringe en fuldmagt som afleveres ved indgangskontrollen.

Ekstraordinær generalforsamling
§ 14.

Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 25 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen.
Stk. 3. Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte.
Stk. 4. Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 13.

Disciplinærsager
§ 15.

Har et medlem overtrådt gældende regler, jvf. DKK's til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende.

Disciplinære foranstaltninger
§ 16.

Sådanne foranstaltninger kan bestå i:
a) Tildeling af
1.) misbilligelse
2.) eller advarsel.
b) Frakendelse af kennelmærke.
c) Frakendelse af tillidshverv.
d) Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver.
e) Udelukkelse fra adgang til stambogsføring.
f) Eksklusion.
g) Nedlæggelse af avlsforbud.
Stk. 2. Myndeklubbens bestyrelse kan bringe sanktionerne under punkterne a) i anvendelse. øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKK's disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKK's love om disciplinære foranstaltninger.

Midlertidige disciplinære foranstaltninger
§ 17.

Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKKs bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKKs love § 26.
Stk. 2. En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger - dog højst i 6 måneder.

Urafstemning
§ 18.

Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, lade ethvert spørgsmål endeligt afgøre ved skriftlig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer. Stk. 2. Forslag udsendes til de stemmeberettigede medlemmer sammen med autoriserede stemmesedler, der returneres til klubbens sekretær senest 14 dage efter udsendelsen, jf. dog § 8, stk. 8.
Stk. 3. Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 af de valgte revisorer skal være til stede, når stemmesedlerne åbnes.
Stk. 4. Forslagsstillerne eller repræsentanter for disse skal indbydes til at overvære åbningen og optællingen af stemmesedlerne.

Opløsning af klubben
§ 19.

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet.
Stk. 2. Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen.

Ikrafttræden
§ 20.

Ovenstående love er vedtaget på generalforsamling den 08.08.2020 Lovene er godkendt af DKK og træder i kraft den 08.02.2021.